Разградска фирма стартира проект по ОПИК

Проект BG16RFOP002-2.024-0321-C01 „Развитие на предприемаческата идея на фирма „Калърбет” ЕООД за производство на вододисперсионни материали”, съфинансиран от ОП „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г., започва младият предприемач Бетина Йерусалимова от Разград. Той е в рамките на процедура „Насърчаване на предприемачеството”. Общата стойност на проекта е 197 760 лева, от които безвъзмездната помощ е в размер на 158 208 лева, а останалите 39 552 лева са собствено участие на бенефициента.

Фирма „Калърбет” ЕООД е с предмет на дейност производство вододисперсионни бои и лакове - за вътрешно боядисване на дърво и мебели, фасадни бои, бои за метал,  импрегнационни материали за дърво и вододисперсионни грунтове.

Проектните дейности, които следва да се изпълнят в рамките на 18 месеца, включват:

  • Наемане на квалифициран персонал: химик-производство на бои и лакове, инженер-химик, лаборант-химик и двама машинни оператори, единия от които е лице с трайна нетрудоспособност над 50%;
  • Закупуване на Линия за производство, тониране и разфасоване на водоразтворими бои и лакове със следните модули: смесител за подготовка на мливна смес; ултратуракс, перлова мелница, дисолвер; смесител за тониране и разфасовка;
  • Доставка на необходимите материали и консумативи, които ще бъдат вложени в първите партиди произведена продукция;
  • Изработка на уеб сайт и електронен магазин;
  • Дейности за визуализация на проекта.

С изпълнението на проекта ще се увеличи пазарния дял и ще се повиши конкурентоспособността на новосъздадената фирма. Очаква се да бъдат създадени устойчиви работни места.

Областен информационен център - Разград е част от мрежата от 27 Областни информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) в България.