ЩЕ САНИРАТ ОСЕМ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ ВЪВ ВАРНА ПО ПРОЕКТ ПО ОП „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“

Варненският общински съвет даде съгласие Община Варна да подаде проектно предложение „Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в град Варна“ в качеството си на бенефициент по процедура „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие“, финансирана от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020г. Стойността на безвъзмездната финансова помощ е 1 587 301 лв. Целта на проекта е обновяване на осем жилищни сгради във Варна и намаляване разходите за енергия.

В рамките на проектното предложение ще се изпълняват дейности по извършване на обследвания за енергийна ефективност, конструктивно възстановяване на сградите, мерки за енергийна ефективност и за достъпна среда.

Съветниците решиха още общината да осигури средства за извършване на обследванията и установяване техническите характеристики за енергийна ефективност на сградите, включени в проектното предложение, преди внасянето му за оценка и финансиране. Разходът трябва да бъде подаден за верификация и възстановяване от Управляващия орган след подписването на договор за безвъзмездна финансова помощ.

 

Областен Информационен Център – Варна

тел.: 052/ 820 911, 052/ 820 955, e-mail: oic.varna@eufunds.bg

адрес: пл. „Св.Св. Кирил и Методий“ 2 /Козирката/

web: www.eufunds.bg, www.varna.bg

група във FB: Областен информационен център - Варна