МИГ Исперих приема проекти за неземеделски дейности

Сдружение „Местна инициативна група Исперих” обяви процедура за безвъзмездна финансова помощ BG06RDNP001-19.296 - МИГ Исперих, мярка 6.4. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности” от Стратегията за ВОМР 2014-2020 г.

Допустими кандидати:

 1. Търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите или да са еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейското икономическо пространство;
 2. Физически лица, регистрирани по Закона за занаятите или земеделски стопани;

Допустими дейности:

По мярката се подпомагат инвестиции в неземеделски дейности, които се изпълняват САМО  на територията на община Исперих за:

А). Развитие на туристически услуги, като:

 • Изграждане или обновяване на туристически атракции, свързани с местното културно и природно наследство, включително демонстрационни центрове, изложбени зали, центрове за спорт и развлечения на открито;
 • Изграждане или обновяване на ресторанти и места за хранене, предназначени за обслужване на туристи, включително услуги за приготвяне и доставка на храна;
 • Изграждане или обновяване на места за настаняване на туристи с не повече от 20 помещения за настаняване, както и къмпинги;
 • Даване под наем на оборудване и екипировка за спорт и развлечения;
 • Създаване на система за електронни резервации /маркетинг за туристически услуги.

Б). Развитие или подобряване на услуги за населението като: дейности за свободното време, отдих и спорт,  грижи за деца, възрастни хора, хора с увреждания, здравни услуги, (извън публичните/общински и държавни/ здравни услуги), услуги базирани на ИКТ и др.; и бизнеса като технически услуги, ветеринарни дейности и други.

В). Развитие или подобряване на производства, включени в определените в Националната стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия 2014-2020 групи сектори.

Г). Развитие на производства в областта на „зелената икономика“, включително на производство на енергия от възобновяеми енергийни източници, в случай че количеството произведена енергия не надхвърля необходимото количество енергия за покриване на потребностите на предприятието.

Допустими разходи:

 1. Изграждане, придобиване или подобрения на недвижимо имущество;
 2. Закупуване, включително чрез финансов лизинг на нови машини и оборудване до пазарната стойност на активите;
 3. Нематериални инвестиции: придобиване и създаване на компютърен софтуер и придобиване на патенти, лицензи, авторски права и марки.
 4. Общи разходи, свързани с разходите по т. 1 и 2, например хонорари на архитекти, инженери и консултанти, хонорари, свързани с консултации относно екологичната и икономическата устойчивост, включително проучвания за техническа осъществимост – максимум до 12 % от допустимите разходи, посочени в раздел 14.2 от т.1 до т. 3, извършени не по-рано от 1 януари 2014 г., независимо дали всички свързани с тях плащания са направени.
 5. Разходите са допустими само ако са извършени след подаване на проектното предложение, с изключение на общите разходи по т.4.

Период за прием:

Настоящата процедура е с един краен срока за кандидатстване.

Начало на прием: 2 септември 2019 г.

Краен срок: 21 октомври 2019 г., 16:30 часа.

Бюджет на приема:

Общ размер на безвъзмездната финансова помощ - 574 000 лева.

Минимален размер на общите допустими разходи за проект  -   10 000 лева.

Максимален размер на общите допустими разходи за проект - 100 000 лева.

Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ по тази мярка за един кандидат е 100 000,00 лв. до края на прилагане на стратегията.

Интензитетът на помощта е до 60% от допустимите разходи по проекта.

Лица за контакт: Емилия Германова, изпълнителен директор

       Гинка Георгиева, експерт по прилагане на СВОМР. 

Подробна информация и документите за кандидатстване са достъпни:

Начин на подаване на проектните предложения: Проектните предложения по настоящата процедура се подават изцяло по електронен път с използване на Квалифициран електронен подпис /КЕП/ в Информационна система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България - ИСУН 2020 https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/632b9289-90e6-4766-8b94-e0c66dbb0f82.

Областен информационен център - Разград е част от мрежата от 27 Областни информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) в България.