ВАРНЕНСКО СЕЛО СЕ СДОБИ С КЪТ ЗА ОТДИХ С ПОМОЩТА НА НАЦИОНАЛНАТА КАМПАНИЯ „ЗА ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА“

Кът за отдих, който ще ползват деца, възрастни и туристи, бе изграден във варненското село Габърница. Строителните дейности са извършени по проекта “Създаване на кът „Баба и внуче“ в село Габърница, община Ветрино“. Той е финансиран по Националната кампания „За чиста околна среда - 2019 г.“ на Министерството на околната среда и водите и Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда. Темата на конкурса е „Обичам природата – и аз участвам“.

По проекта е почистена съществуващата тревна растителност, монтирани са детска люлка, беседка, пейки и кошчета за отпадъци. Ремонтирана и възстановена е декоративната ограда. С доброволен труд са засадени многогодишни растения.

Конкурсът в рамките на Националната кампания „За чиста околна среда“ е ежегоден. Финансирането на одобрените проекти на общини и кметства е до 10 000 лв., а на училища, детски градини, центрове за подкрепа на личностното развитие и обединени детски комплекси – до 5 000 лв.

Целта на кампанията е да изгради обществено отношение по въпросите, свързани с опазването на околната среда, да повиши екологичната култура. С реализацията на дейностите се цели реновиране или създаване на нови паркови пространства, залесяване и засаждане на почистени площи, създаване и възстановяване на зони за отдих, ремонтиране на детски и спортни съоръжения и други. Идеята е да се повиши екологичното самосъзнание и да се формират позитивна нагласа към природата и желание за опазване на околната среда.

 

Областен Информационен Център – Варна

тел.: 052/ 820 911, 052/ 820 955, e-mail: oic.varna@eufunds.bg

адрес: пл. „Св.Св. Кирил и Методий“ 2 /Козирката/

web: www.eufunds.bg, www.varna.bg

група във FB: Областен информационен център - Варна