ПРЕДСТАВИХА ВЪВ ВАРНА УСЛОВИЯТА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО МЯРКАТА „ПОДОБРЕН ДОСТЪП ДО ИЗКУСТВА И КУЛТУРА“

Културни институции имат шанса да развиват дейността си с помощта на европейски средства. Възможност за това дава мярката „Подобрен достъп до изкуства и култура“ от Програмата „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“ по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Условията за кандидатстване по мярката, по която вече е обявен прием на проектни предложения, бяха разяснени на събитие във Варна, организирано от Областния информационен център-Варна и Министерството на културата. В срещата се включиха ресорният зам.-министър Амелия Гешева, Пламен Панов - главен експерт и програмен координатор, Татяна Цветанова - програмен мениджър, представители на администрацията и на варненски културни институции.

Мярката цели да подобри достъпа до изкуства и култура на местно и регионално ниво. Допустими кандидати са неправителствени организации в обществена полза, общини, музеи, галерии, библиотеки и читалища, чиято основна дейност се осъществява в културния или творческия сектор в тематичните области изкуства (филм, театър, танц, музика, литература, визуални изкуства, творчески индустрии), култура и занаяти, представяне на нови културни събития, които да допринесат за мултикултурния диалог на местно и регионално ниво. Партньорството е желателно, но не задължително. Важно условие е сдруженията с нестопанска цел да бъдат регистрирани и да са осъществявали дейност на територията на България поне 24 месеца преди датата на публикуване на настоящата покана.

Общият бюджет на мярката е 1 582 353 евро. Минималният размер на безвъзмездна финансова помощ за едно проектно предложение е 50 000 евро, а максималният – 200 000 евро.

Дейностите, които ще получат финансова подкрепа, са свързани със създаването, организацията и провеждането на нови събития за култура и изкуство в сферата на театралните, танцовите, музикалните и сценичните изкуства; дейности, посветени на артистичното и културно образование, на културното наследство; сценични, изящни и визуални изкуства; дейности, свързани с традиционните занаяти и със създаването, организацията и провеждането на артистични намеси в публични пространства, които включват инсталации, скулптури, обекти и прожекции; дейности, свързани с провеждане на събития на открито в областта на театралното, танцовото, музикалното и сценичното изкуство – танц, кино, литература, музика, визуални изкуства и др.; създаване на нови форми на иновативни културни събития и прояви; създаване на общи платформи, вкл. за обмен на знания и умения, споделяне на добри практики в сферата на културата; развитие на нови инициативи, свързани със съвременното изкуство с цел привличане на млади хора и др.

Крайният срок за подаване на проектни предложения по мярката „Подобрен достъп до изкуства и култура“ е 03.12.2019 г.

 

Областен Информационен Център – Варна

тел.: 052/ 820 911, 052/ 820 955, e-mail: oic.varna@eufunds.bg

адрес: пл. „Св.Св. Кирил и Методий“ 2 /Козирката/

web: www.eufunds.bg, www.varna.bg

група във FB: Областен информационен център - Варна