ОИЦ-ВАРНА ПРОВЕДЕ ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА В ОБЩИНА СУВОРОВО

Областният информационен център-Варна представи актуални процедури за кандидатстване на информационна среща в Община Суворово. В събитието се включиха потенциални бенефициенти, представители на администрацията, както и други заинтересовани.

Аудиторията беше запозната с отворените процедури по Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020г. На 26 септември изтича срокът за подаване на проектни предложения по процедурата „Здраве и безопасност“. С общия си бюджет от 452 456 лв. тя дава възможност за модернизиране на флота и подобряване на безопасността и условията на труд на рибарите. Процедурата „Планове за производство и предлагане на пазара“ е отворена за кандидатстване до 23.10.2019 г. Тя е насочена към подпомагане на изготвянето и изпълнението на плановете за производство и предлагане на пазара на организации на производители. Общият й бюджет е 178 329 лв. До 30.10.2019 г. могат да се подават проектни предложения по „Преработване на продуктите от риболов и аквакултури“. Прилагането на мярката е насочена към изграждането на нови и модернизация на съществуващи предприятия. Бюджетът й е 2 765 145 лв. Допустими кандидати са еднолични търговци или юридически лица. Чрез мярката „Продуктивни инвестиции в аквакултурите“ се цели подобряване на конкурентоспособността и жизнеспособността на предприятията в сектора на аквакултурите. Бюджетът на мярката е 10 285 345 лв. По нея могат да кандидатстват еднолични търговци или юридически лица. Крайният срок е 04.11.2019 г.

На срещата бяха представени възможностите, които дава мярката „Подобрен достъп до изкуства и култура“ от Програмата „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“ по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Тя цели да подобри достъпа до изкуства и култура на местно и регионално ниво. Допустими кандидати са неправителствени организации в обществена полза, общини, музеи, галерии, библиотеки и читалища. Общият бюджет на мярката е 1 582 353 евро. Крайният срок за подаване на проектни предложения е 03.12.2019 г.

Присъстващите бяха запознати и с интерактивната книга с проекти на ОИЦ-Варна, финансирани по всички оперативни програми и реализирани на територията на цялата област. Бяха показани проекти, осъществени в Община Суворово, които са намерили място в интерактивния сборник.

 

Областен Информационен Център – Варна

тел.: 052/ 820 911, 052/ 820 955, e-mail: oic.varna@eufunds.bg

адрес: пл. „Св.Св. Кирил и Методий“ 2 /Козирката/

web: www.eufunds.bg, www.varna.bg

група във FB: Областен информационен център - Варна