МИГ „ДЕВНЯ-АКСАКОВО“ ОБЯВИ ВТОРИ ПРИЕМ ПО МЯРКА, ФИНАНСИРАНА ОТ ПРСР

Местна инициативна група „Девня-Аксаково“ обяви втори прием по мярка 7.5. „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г. Общият бюджет по процедурата е 170 000 лв.

Целта й е да се разнообразят възможностите за заетост чрез развитие на туризма и свързаните с него услуги и подобряване на туристическата инфраструктура.

Допустими кандидати по мярката са общините Девня и Аксаково, както и юридически лица с нестопанска цел на територията на местната инициативна група.

Дейностите, които ще се финансират, са свързани с изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване или обзавеждане на туристически информационни центрове, посетителски центрове за представяне и експониране на местното природно и културно наследство и центрове за изкуство и занаяти с туристическа цел; изграждане, реконструкция, ремонт и закупуване на съоръжения за туристически атракции, които са свързани с местното природно, културно или историческо наследство и предоставящи услуги с познавателна или образователна цел; изграждане, реконструкция, ремонт и закупуване на съоръжения за туристическа инфраструктура (информационни табели и пътепоказатели за туристическите места и маршрути, съоръжения за безопасност, велоалеи и туристически пътеки).

Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ за един проект е 5 867,40 лева, а максималният -  170 000 лева.

Проектни предложения по мярката „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ могат да се подават до 10.12.2019г.

 

Областен Информационен Център – Варна

тел.: 052/ 820 911, 052/ 820 955, e-mail: oic.varna@eufunds.bg

адрес: пл. „Св.Св. Кирил и Методий“ 2 /Козирката/

web: www.eufunds.bg, www.varna.bg

група във FB: Областен информационен център - Варна