МИГ „ВЪЗХОД“ ОБЯВИ ВТОРИ ПРИЕМ ПО МЯРКА „СЪХРАНЯВАНЕ, РАЗВИТИЕ И ВАЛОРИЗИРАНЕ НА СПЕЦИФИЧНИТЕ МЕСТНИ ИДЕНТИЧНОСТИ И МЕСТНАТА КУЛТУРА“

Местна инициативна група „Възход-Ветрино, Вълчи дол, Провадия“ обяви втори краен срок за прием по мярка 22 „Съхраняване, развитие и валоризиране на специфичните местни идентичности и местната култура“, финансирана от Програмата за развитие на селските райони 2104-2020 г. Проектни предложения могат да се подават до 10.11.2019г. Общият финансов ресурс по процедурата е 183 700 лева.

Допустими кандидати са общините Ветрино, Вълчи дол и Провадия, музеи, читалища, НПО и други юридически лица на територията на местната инициативна група с дейност в сферата на културата.

Финансова подкрепа по мярката ще се предоставя за проучване, изучаване и съхранение на местните идентичности – култура, бит, типични местни храни и продукти, музика и изобразително изкуство, история, традиционни занаяти, обичаи и ритуали, писана и неписана традиция; дейности, свързани със сертифицирането на местен туристически продукт; съхраняване, възстановяване, почистване и поддържане на значими обекти от културно-историческото наследство на района; инвестиции в движимо и недвижимо материално културно наследство – създаване, съхраняване или обогатяване на сбирки; информационни дейности, свързани с популяризиране на материалното културно наследство; инвестиции в оборудване или обзавеждане на сгради/обекти от културното наследство на дадения район; проучвания и изработване на материали във връзка с  документиране, изследване или съхраняване на елементи от нематериалното културно наследство; дейности, свързани със съхранение и популяризиране на местния фолклор; подготовка, организация и провеждане на местни празници, фестивали, събори и други събития, свързани с културното наследство.

Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ за един проект е 2 933 лева, а максималният – 58 674 лева.

 

Областен Информационен Център – Варна

тел.: 052/ 820 911, 052/ 820 955, e-mail: oic.varna@eufunds.bg

адрес: пл. „Св.Св. Кирил и Методий“ 2 /Козирката/

web: www.eufunds.bg, www.varna.bg

група във FB: Областен информационен център - Варна