Обучения на педагози от Кубрат по програма „Еразъм+”

В изпълнение на дейностите по проект „И ние можем!” на Основно училище „Христо Смирненски” гр. Кубрат от 29 юли до 9 август 2019 година, госпожа Леман Хюсеин – преподавател по английски език, участва в двуседмичен езиков курс на тема „Primary Methodology & Language”, организиран от British Study Centres London, Oxford, Brighton. Обучението е насочено към преподавателите по английски език на деца на възраст от 6 до 11 години.

По време на всяка сесия беше използвана текуща методология за преподаване на чужд език. Всички участници работиха с особен акцент върху говоренето и слушането. Споделяха се идеи от конкретни педагогически практики.

Участниците имаха възможност да се срещнат с естествените носители на езика и да го използват както по време на курса, така и в свободното си време, по време на организираните културни събития и социални дейности.

Предстои участието на преподаватели от училището в курс на тема „Embracing Diversity, Preventing Violence”, организиран от Europass Teacher Academy, който ще третира проблемите с нарастващото разпространение на дискриминацията и насилието в училище.

Проект 2019-1-BG01-KA101-061807 „И ние можем!” се финансира от програма „Еразъм+”, Ключова дейност „Образователна мобилност за граждани”, сектор „Училищно образование”. Одобреният бюджет е 5 815 евро, а проектните дейности се изпълняват в продължение на 12 месеца.

Областен информационен център - Разград е част от мрежата от 27 Областни информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) в България.