С ЕВРОПЕЙСКИ СРЕДСТВА ПОДОБРЯВАТ ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ НА АДМИНИСТРАТИВНИ СГРАДИ В БЕЛОСЛАВ

Енергийната ефективност на административни сгради, предоставящи обществени и социални услуги в Община Белослав, ще бъде подобрена с помощта на проекта „Прилагане на мерки за енергийна ефективност, оборудване и обзавеждане на административните сгради на Община Белослав, отредени за административни нужди на общината и предоставяне на обществени услуги”. Той се финансира от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“. Безвъзмездната финансова помощ е малко под 350 000 лв.

Проектът цели спестяването на финансов ресурс на общината чрез въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сгради със социална насоченост. Повишаването на ефективността на потреблението на енергия и редуцирането на консумацията и разходите ще допринесат за намаляване на емисиите на вредни вещества и подобряване качеството на околната среда в Белослав. Това ще даде възможност за подходящи инвестиции на спестените средства.

 

Областен Информационен Център – Варна

тел.: 052/ 820 911, 052/ 820 955, e-mail: oic.varna@eufunds.bg

адрес: пл. „Св.Св. Кирил и Методий“ 2 /Козирката/

web: www.eufunds.bg, www.varna.bg

група във FB: Областен информационен център - Варна