Община Разград обяви три обществени поръчки за модернизация на регионалното депо за отпадъци

В рамките на проект „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините от РСУО Разград”, финансиран от Оперативна програма „Околна среда”, са обявени три обществени поръчки за избор на изпълнители.

Първата обявена от бенефициента поръчка е за избор на изпълнители на инвеститорски контрол и строителен надзор. Стойността на поръчката възлиза на 520 000 лева, без вкл. ДДС. Крайният срок за подаване на документи за участие в публичния конкурс е до 17:30 часа на 28 ноември. На следващия ден - 29 ноември от 10 часа ще се отворят офертите на кандидатите.

Втората поръчка е за избор на изпълнител за доставка на мобилно оборудване за инсталациите. Тя е в шест обособени позиции, които включват доставката на трактор, ремарке, мини товарач, челен товарач, контейнери и мотокар. Общата стойност е 471 000 лева, без вкл. ДДС. Срокът за получаване на офертите е до края на работния ден - 2 декември, а на 3 декември от 10 часа те ще бъдат отворени.

Третата поръчка е за избор на доставчик на съдове (118 контейнера) и техника (2 специализирани камиона) за разделно събиране и транспортиране на зелени битови отпадъци от териториите на седемте общини в региона. Нейната стойност възлиза на 450 000 лева, без вкл. ДДС. Приемането на документите e до 2 декември, а отварянето на офертите на 3 декември 2019 г.

Областен информационен център - Разград е част от мрежата от 27 Областни информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) в България.