Обявиха втори прием на проекти по подмярката за горски продукти на МИГ Завет – Кубрат

МИГ Завет – Кубрат обявява процедура BG06RDNP001 – 19.196 за предоставяне на безвъзмедна финансова помощ по подмярка 8.6. „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти” от СВОМР, в рамките на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие” от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” на Програмата за развитие на селските райони 2014 - 2020 г.

Допустими кандидати по процедурата:

1. Физически и юридически лица, собственици на горски територии;

2. Община Завет или Община Кубрат;

3. Сдружения на частни собственици на горски територии;

4. Микро, малки и средни предприятия;

5. Горски стопани, доставчици на услуги.

6. Кандидатите трябва да имат седалище или съответно постоянен адрес за физическите лица на територията на община Завет или община Кубрат.

Допустими дейности за финансиране:

Предоставя се подпомагане за инвестиции в преработка и маркетинг на горски продукти преди индустриалната преработка на дървесината:

1. Изграждане, придобиване или подобрение на сгради и други недвижими активи необходими за първичната преработка на дървесината, както и закупуването на земя, когато са пряко свързани с изпълнението на проекта;

2. Закупуването или вземането на лизинг на нови машини и оборудване за първична преработка на дървесината, както и други работни операции, предхождащи промишлената преработка, до пазарната цена на актива;

3. Закупуването или вземането на лизинг на нови машини и оборудване за преработка на недървесни горски продукти;

4. Разходи за инвестиции в подобряване на икономическата стойност на горите, в т.ч.: отгледни сечи във високостъблени и семенно възобновени издънкови гори до 40 годишна възраст;

5. Закупуване или вземането на лизинг на щадящи почвата и ресурсите специализирана горска техника и оборудване за сеч, извозване, товарене и транспорт на дървесина за едно или повече стопанства;

6. Разходи за закупуване на земя, когато са пряко свързани с изпълнението на проекта и не надхвърлят 10 % от общите допустими разходи по проекта.

7. Общи разходи, свързани с инвестицията, например хонорари на архитекти, инженери и консултанти, хонорари, свързани с консултации относно екологичната и икономическата устойчивост, включително проучвания за техническа осъществимост;

8. Нематериални инвестиции: придобиването или развитието на компютърен софтуер и придобиването на патенти, лицензи, авторски права, търговски марки и т.н.

2-ри период на прием на проектни предложения:

Начален срок за подаване на проектните предложения: от 11.11.2019 г.

Краен срок за подаване на проектни предложения: до 16:30 часа на 07.01.2020 г.

Бюджет на приема:

Бюджетът по процедурата за 2-ри период на прием е: Неусвоения финансов ресурс след приключването на първия прием – 48 979,76 лева.

Интензитет на подпомагане:  

Размерът на финансовата помощ по подмярка 8.6. „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти” е до 50% от допустимите разходи в зависимост от кандидата и проекта, но не повече от левовата равностойност на 35 000 евро.

Максималният размер на заявената безвъзмездна финансова помощ за конкретен проект по  процедурата за подбор на проекти по подмярка 8.6. „Инвестиции в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти”е 68 453,00 лева.

Размерът на безвъзмездната финансова помощ не може да бъде по-голям от наличния остатъчен финансов ресурс  за втори прием.

Минималният и максималният размер на допустимите разходи за конкретен проект, са както следва:

Минимален размер на допустимите разходи: 9 779,00 лева.

Максимален размер на допустимите разходи: 391 160,00 лева.

Начин на подаване на проектни предложения:

Подаването на проектно предложение по настоящата процедура се извършва изцяло по електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване” на следния интернет адрес:

https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/e48e5860-0e50-4391-8ee9-e2753a0ea4da.

Областен информационен център - Разград е част от мрежата от 27 Областни информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) в България.