ОИЦ – Разград участва в 43-то заседание на Регионалния съвет за развитие на Северен централен район

Заседанието бе свикано от Областния управител на област Разград Гюнай Хюсмен, който е ротационен председател на Регионалния съвет за развитие (РСР) на Северен централен район (СЦР).

В събитието участваха представители на министерства, областни и заместник-областни управители на областите Велико Търново, Габрово, Разград, Русе и Силистра, представители на общините от областите в СЦР, организации на работодателите, работниците и служителите на национално равнище, на академичните среди – висши училища на територията на района, и управителят на Областния информационен център – Разград Юлиян Данаилов.

В началото на форума Недялка Илкова, старши експерт в Главна дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие” в МРРБ представи основните моменти в проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за регионалното развитие. Очаква се те да влязат в сила догодина.

Последва презентация на Юлиян Данаилов, управител на ОИЦ-Разград. Той представи възможностите за създаване на партньорства между заинтересовани страни, като академичните среди, бизнеса, местните и регионални власти за кандидатстване с проекти в рамките на отворената процедура за подбор на проектни предложения „Създаване и развитие на Регионални иновационни центрове (РИЦ)” по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност”.

В провелата се дискусия след това, двамата лектори отговориха на всички зададени от участниците въпроси.

Във втората част на заседанието се актуализираха представителите на РСР на СЦР в Комитетите за наблюдение на оперативните програми „Наука и образование за интелигентен растеж”, „Добро управление” и „Иновации и конкурентоспособност” за периода 2014-2020 г.

Актуализирани бяха и представителите на РСР на СЦР в тематичните групи за разработване на новите оперативни програми „Наука и образование”, „Иновации и конкурентоспособност” и „Електронно управление и техническа помощ” за периода 2021-2027 година.

Областен информационен център - Разград е част от мрежата от 27 Областни информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) в България.