Община Исперих започна проект за социално-икономическа интеграция на маргинализираните общности

От 1 декември 2019 г. Община Исперих в партньорство със Сдружение „Асоциация Интегро” започна изпълнението на проект BG05M9OP001-2.033-0003-C01 „Социално-икономическа интеграция на маргинализираните общности в Община Исперих” по процедура BG05M9OP002-2.033 МИГ Исперих „Социално икономическа интеграция на маргинализираните общности, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., чрез подхода Водено от общностите местно развитие.

Общата стойност на проекта възлиза на 199 993.75 лева, които са изцяло безвъзмездна помощ за бенефициента.

Целта на проекта е подобряване на достъпа до заетост, социални и здравни услуги за социално изключени лица, живеещи в тежки социално-икономически условия в шест населени места от общината - квартал „Запад” в град Исперих и селата Вазово, Китанчево, Подайва, Бърдоква и Драгомъж.

Проектът предлага интегриран подход за посрещане нуждите на целевата група и включва дейности за подобряване достъпа до наличните социални услуги; повишаване уменията за социална реализация; информиране, активиране и мотивиране за активно включване в пазара на труда; придобиване на нови професионални умения и трудови навици, чрез осигуряване на субсидирана заетост в различни структури на общинската администрация.

Проектните дейности ще се реализират в продължение на 13 месеца и се очаква да приключат на 1 януари 2021 година.

Областен информационен център - Разград е част от мрежата от 27 Областни информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) в България.