МИГ „АВРЕН-БЕЛОСЛАВ“ СТАРТИРА ПРОЕКТ ЗА ПОДГОТОВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО

Местна инициативна група „Аврен-Белослав“ започва изпълнението на проект за подготвителни дейности за вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество. Проектът „Дигитални местни инициативни групи” се финансира от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г., подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“. Одобрената стойност на безвъзмездната финансова помощ е в размер на 48 877 лева.

В рамките на 7 месеца ще бъдат изпълнени дейности, насочени към подготовка и разработване на проект за вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество на МИГ „Аврен-Белослав“ с местни инициативни групи от други европейски страни. Целта е обмяна на опит и добри практики за повишаване конкурентоспособността на местната икономика чрез разработването на иновативна форма за активна комуникация на местно и транснационално ниво, съчетаваща информационните технологии и социалната комуникация.

Обмяната на опит и добри практики между местните общности от различни страни-членки на ЕС ще допринесе за устойчиво и интегрирано развитие на територията на МИГ „Аврен-Белослав“, за осигуряване на по-добро качество на живот, съхраняване на природното и културно наследство и развитие на местния потенциал.

Асоцииран партньор по проекта е МИРГ „Аспарухово-Белослав-Аксаково“, а потенциалните партньори са сходни местни инициативни групи от Литва (МИГ „Бирзай“, МИГ „Пеневезис“) и други страни от ЕС.

 

Областен Информационен Център – Варна

тел.: 052/ 820 911, 052/ 820 955, e-mail: oic.varna@eufunds.bg

адрес: пл. „Св.Св. Кирил и Методий“ 2 /Козирката/

web: www.eufunds.bg, www.varna.bg

група във FB: Областен информационен център - Варна