Разградска гимназия участва в международен проект за зелени идеи

Национална професионална техническа гимназия (НПТГ) „Шандор Петьофи” в гр. Разград е избрана да участва в проект „Зелено сътрудничество отвъд граници” за глобалните екологични предизвикателства и опазването на природата чрез устойчиви предприемачески решения.

Проектът е с бюджет 143 218 евро, които са предоставени от  Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ ЕИП).

Основната проектна цел е да въвлече поне 540 младежи, учители, представители на НПО, бизнеси и държавни институции от България и Норвегия в обучителни дейности по зелено предприемачество и иновации чрез сформирането на поне 8 трансгранични екипа, които ще развият иновативни продукти, услуги и инициативи за справяне с климатичните промени.

Над 70 училища от цялата страна се включиха в конкурса, от които са одобрени само 20. Разградската гимназия е една от тях. Възпитаниците ѝ заедно с други ученици от страната и Норвегия ще се включат в развиването на стартъп идеи за адресиране на промените в климата.

Оценката на кандидатите е извършена по следните критерии: качество на мотивацията; участие в проекти, свързани със зелено предприемачество и опазване на околната среда; локация на училището; възрастова група, в която се планира участието по проекта; владеене на английски език от учениците и учителя; наличие на инфраструктура за интерактивно обуение и др.

Областен информационен център - Разград е част от мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) в България.