Информационен семинар със земеделски стопани се състоя в Разград

Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ) съвместно със Звеното за управление на Националната селска мрежа (НСМ) и Областна Дирекция „Земеделие – Разград, проведоха семинар на тема „Общата селскостопанска политика след 2020 г..

В събитието участваха над 200 земеделски производители и стопани, ръководители и експерти на институции, граждани и журналисти. Сред присъстващите бе и управителят на Областния информационен център – Разград Юлиян Данаилов.

Форумът откри Областният управител на област Разград Гюнай Хюсмен, чието семейно аграрно стопанство е измежду най-големите в Лудогорието.

Заместник-министърът на земеделието, храните и горите Вергиния Кръстева посочи, че селското стопанство е сред основните отрасли в икономиката на област Разград. През 2018 г. то формира близо 14% от Брутната добавена стойност от всички сектори на икономиката на областта. За периода 2014 - 2019 г. земеделските производители в региона са получили финансова подкрепа с европейски и национални средства в размер на 435,6 млн. лева, като 51 млн. лева от тях са по инвестиционни мерки от Програмата за развитие на селските райони.

Вергиния Кръстева призова земеделските производители да бъдат активни с предложения за новата ОСП и да има диалог, за да се намерят правилните решения за развитието на конкурентно българско земеделие. За целта е създаден специален електронен адрес: cap@mzh.government.bg, на който се набират предложения и коментари във връзка с новата ОСП.

Координаторът на Координационната група за ОСП след 2020 г. към МЗХГ Мария Христова запозна  участниците с хода на преговорния процес на ниво ЕС относно ОСП 2021-2027 и предложените от Европейската комисия преходни разпоредби за 2021 година. Тя отбеляза, че 2021 г. ще бъде преходна за земеделските производители. 30 % от бюджета на бъдещата ПРСР ще бъде насочен към агроекология и климат, биологично производство и хуманно отношение. Допълни, че се въвежда задължителен елемент държавите-членки да въведат механизъм за управление на риска. „Първоначално за България предвиждаме да се покрива риска от градушки, а впоследствие и други рискове. Водим преговори за запазване на националната преходна помощ и след 2021 г., както и за по-висок процент за обвързана подкрепа.”, заяви още Христова.

Експертите на МЗХГ разясниха подробности относно приемите на проектни предложения през 2020 година по Програмата за развитие на селските райони, както за инвестиционните, така и за компенсаторните мерки.

Фермерите от областта изслушаха новите моменти в законодателството в сектор „Животновъдство”, както и възможностите за подкрепа за покриване на новите изисквания за биосигурност, които целевите приеми по подмерките на ПРСР ще предоставят до края на тази година.

Коментирано бе, че от животновъдния сектор, в област Разград най-силно развити са птицевъдството и свиневъдството, като през 2018 г. тук се отглеждат близо 18% от общия брой птици в страната и над 6% от общия брой свине. В рамките на периода 2014-2018 г. се наблюдава съществено нарастване на броя на отглежданите пчелни семейства – с близо 51%, птици – с над 49% и свине – с 12%, стана ясно по време на срещата.

 

Областен информационен център - Разград е част от мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) в България.