Продължава приема на проекти по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства”

В началото на март 2020 г. Управляващият орган на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) стартира целеви прием по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства” от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия”, насочен към подпомагане на малки стопанства с цел повишаване на биосигурността.

Приемът е във връзка с установените в страната огнища на силно заразни болести по дребните преживни животни, свине и птици.

Подпомагат се проекти, които се осъществят на територията на Република България и  допринасят за постигане на целите, към които е насочена подмярка 6.3:

  • Икономическо развитие и укрепване на малките земеделски стопанства като устойчиви и жизнеспособни единици;
  • Ускоряване на модернизацията и технологичното обновление на малките земеделски стопанства;
  • Подобряване на опазването на околната среда и адаптация към климатичните промени.

Допустими са кандидати, при които към датата на подаване на проектното предложение над 50% от икономическия размер на стопанството, измерен в Стандартен производствен обем (СПО) се формира от животни и е в границите между 2000 евро и 7999 евро:

  • Физически лица, навършили 18 години;
  • Еднолични търговци (ЕТ), еднолични дружества с ограничена отговорност (ЕООД) и дружества с ограничена отговорност (ООД), регистрирани по Търговския закон;
  • Кооперации, регистрирани по Закона за кооперациите.

Общият бюджет за настоящия прием по подмярката е 6 000 000 евро (11 734 800 лева).

Общият размер на финансовата помощ за един кандидат е не повече от левовата равностойност на 15 000 евро (29 337 лева).

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 17:30 часа на 15 май 2020 г.

Проектните предложения по настоящата процедура се подават изцяло по електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС (ИСУН 2020)  на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg.

Безплатна помощ за изготвяне на бизнес план, подготовка на документи и съдействие за кандидатстване може да се получи в Териториалния офис на Националната служба за съвети в земеделието за Разградска област, със следните контактни данни:

гр. Разград

ул. „Княз Дондуков” № 3, ет. 4, офиси 34, 35

тел./факс: 084 / 66 10 75

моб. тел.: 0888 890 622, 0889 013 720

e-mail: razgrad.m@naas.government.bg

 

Областен информационен център - Разград е част от мрежата от 27 информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) в България.