МИГ Исперих обяви прием на проекти за инвестиции в преработка и маркетинг на селскостопански продукти

Сдружение „Местна инициативна група Исперих” обяви прием на проектни предложения по процедура за безвъзмездна финансова помощ с нов краен срок: BG06RDNP001-19.388 МИГ Исперих – ПРСР мярка 4.2 „Инвестиции в преработка и маркетинг на селскостопански продукти”  от Стратегията за ВОМР, финансирана по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020.

Целта на предоставяната безвъзмездна финансова помощ по процедурата е:

 • Добавяне на стойност към местните земеделски продукти;
 • Развитие на къси вериги на доставка;
 • Максимално оползотворяване на отпадъците.

Допустими кандидати:

 • Земеделски стопани;
 • Признати групи или организации на производители или такива, одобрени за финансова помощ по мярка 9. "Учредяване на групи и организации на производители" от ПРСР 2014 - 2020 г.;
 • Еднолични търговци и юридически лица, различни от кандидатите по т. 1 и 2.

Допустими дейности:

По процедурата се подпомагат проекти за инвестиции в хранително-преработвателната промишленост, които включват една или повече от изброените по-долу дейности:

 1. Създаване на нови и/или разширяване и/или модернизиране на налични мощности  

          и подобряване на използването им;

     2.    Внедряване на нови продукти, процеси и технологии;

     3.    Подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната проследяемост;

     4.    Производство на биологични храни чрез преработка на първични земеделски биологични продукти.

     5.    Подобряване на сътрудничеството с производителите на суровини.

     6.    Проектите, могат да включват, но не се подпомагат като самостоятелен проект, инвестиции за:

 • намаляване на себестойността на произвежданата продукция;
 • постигане на съответствие с нововъведени стандарти  на ЕС;
 • опазване на околната среда, включително намаляване на вредните емисии и отпадъци;
 • подобряване на енергийната ефективност в предприятията;
 • подобряване на безопасността и хигиенните условия на производство и труд.

Период за прием:

Настоящата процедура е с един краен срока за кандидатстване:

Начало на прием: 18.03.2020 г.   Краен срок: 22.04.2020 г., 16:30 часа.

Бюджет на приема

Общ размер на безвъзмездната финансова помощ - 350 000,00  лева.

Минимален размер на общите допустими разходи за проект - 30 000,00 лева

Максимален размер на общите допустими разходи за проект - 200 000,00 лева

Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ по тази мярка за един кандидат е 100 000,00 лв. до края на прилагане на стратегията.

Интензитетът на помощта е до 50% от допустимите разходи по проекта.

Разликата между пълния размер на допустимите за финансово подпомагане разходи и размера на финансовата помощ се осигурява от кандидата, като участието на кандидата може да бъде само в парична форма.

Лица за контакт: Емилия Германова, изпълнителен директор

                              Гинка Георгиева, експерт по прилагане на СВОМР. 

Подробна информация и документите за кандидатстване са достъпни:

Проектните предложения по настоящата процедура се подават изцяло по електронен път с Квалифициран електронен подпис /КЕП/ в Информационна система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България - ИСУН 2020 https://eumis2020.government.bg.

 

Областен информационен център - Разград е част от мрежата от 27 Областни информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) в България.