С евросредства фирма „КЕМ пласт” обновява технологичното си оборудване

„Кем пласт” ЕООД гр. Разград е производител на алуминиева и PVC дограма, както за бита, така и за офис помещения и цехове. В края на месец февруари 2020 г. е подписан договор за изпълнение на проект BG16RFOP002-2.040-0933-C01 „Инвестиции за подобряване на производствения капацитет в „Кем пласт” ЕООД” на обща стойност 195 800 лева, от които безвъзмездната помощ е в размер на 137 060 лева, а собственото участие на бенефициента е 58 740 лева.

Проектът е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г. по процедура BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на производствения капацитет в МСП”.

В рамките на проекта ще бъде закупено оборудване: 1 бр. машина за рязане на стъкло, 1 бр. кран, 1 бр. вакуумен повдигач, 1 бр. автоматична почистваща CNC машина  и 1 бр. ъглонабивна машина.

Очаква се с доставените и инсталирани нови машини да се повиши производствения капацитет, да се намали брака и да се понижи енергоемкостта на производството. Ще се подобри качеството на продуктите, ще се създадат условия за производство на нови крайни продукти с по-висока добавена стойност и ще се увеличи експортния потенциал на фирмата. Проектните дейности съответстват на Иновационната стратегия за интелигентна специализация в областта „Мехатроника и чисти технологии”.

Като краен резултат ще се намали себестойността на крайната продукция, ще се съкратят сроковете на производство, ще се повиши ресурсната ефективност на производствения процес, и ще се осигури устойчива заетост на специалистите във фирмата.

Сред очакваните резултати от изпълнението на проекта са: увеличение на износа с над 100%, нарастване на приходите с над 32% и повишаване на производителността с над 40%.

 

Областен информационен център - Разград е част от мрежата от 27 информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) в България.