Институции и организации в Лудогорието предлагат студентски практики по европроект

От стартирането през месец януари т.г. на проект „Студентски практики – фаза 2” по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”, в област Разград са обявени девет места за студентски практики в седем институции и организации. Местата са определени за студенти от професионалните направления: „Психология”, „Социални дейности”, „Администрация и управление” и „Икономика”.

Срокът за изпълнение на проектните дейности е до месец май 2023 година. Желаещите да се включат в проекта студенти и работодатели, е необходимо да се регистрират в електронната платформа на адрес https://praktiki.mon.bg.

Целта на проекта е създаване на условия за придобиване на практически опит от студентите в реална работна среда в съответствие с потребностите на пазара на труда.

Задължително условие е практическото обучение да съответства на изучаваните от студента професионално направление или специалност и се провежда в рамките на 240 астрономически часа. Това става с помощта и под контрола на ментор от организацията, която провежда практиката, както и на академичен наставник от висшето училище.

При успешно приключило практическо обучение студентът получава удостоверение и стипендия в размер на 600 лева.

Бенефициент на проекта е Министерството на образованието и науката, а негови партньори - всички 43 висши училища в страната.

Бюджетът за цялата страна е 46 000 000 лева.

Областен информационен център - Разград е част от мрежата от 27 Областни информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) в България.