Община Исперих ще кандидатства с три проекта за европейско финансиране

На поредното си заседание местните парламентаристи в лудогорския град Исперих взеха решение, Общината да кандидатства за безвъзмездна финансова помощ с три готови проектни предложения. Кандидатстването ще стане пред Местна инициативна група (МИГ) – Исперих в рамките на нейната Стратегия за водено от общностите местно развитие от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Първият проект е на стойност 327 500 лева без ДДС. С него се предвиждат дейности по изграждането и възстановяването на зона за спорт в обхвата на градския стадион. Проектирано е строителство на мултифункционална площадка за баскетбол, волейбол, бадминтон и тенис; реновиране на съществуваща лекоатлетическа писта, обновяване на подходите към спортния комплекс, изграждане на енергоспестяваща осветителна инсталация и озеленяване.

Основната цел на проекта е съществуващият спортен комплекс да се превърне в модерно и привлекателно място за активен спорт и занимания на открито.

По втория проект се предвижда изграждане и възстановяване на зони за отдих в града. Той е на стойност 259 583 лева без ДДС и включва четири обекта. Първият е около блоковото пространство зад ресторант „Трамонто” в града. Тук се предвижда обособяване на зона за фитнес на открито и кът за отдих с комплекти за тихи игри. Включено е благоустрояването на три зони за отдих с различни съоръжения за малки и големи. Те обхващат площи, заключени между 7 различни улици.

Третият проект е на стойност 200 000 лева без ДДС. Той предвижда да се извърши ремонт на зрителни зали и сцени в читалищата на селата Малък Поровец, Белинци, Лудогорци, Голям Поровец и Лъвино. Целта е създаване на мултифункционални зали за общоселски събирания и мероприятия.

Областен информационен център - Разград е част от мрежата от 27 Областни информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) в България.