ПО ПРОЕКТ ПОВИШАВАТ КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ НА ХОРА В НЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ В ДЕВНЯ

Качеството на живот на деца и възрастни в неравностойно положение в Девня ще бъде подобрено с реализацията на проекта „Мобилен екип на терен за превенция, подкрепа и социално включване на деца, пълнолетни лица с увреждания и техните близки“. Той се финансира от Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. Общият му бюджет е 239 979 лв. Бенефициент е Община Девня, която е подала проектно предложение към МИГ „Девня – Аксаково“.

Основната цел е подобряване качеството на живот на лица в неравностойно положение на територията на общината чрез осигуряване на разнообразни услуги за социално включване и интеграция на пазара на труда.

По проекта ще бъдат предоставяни иновативни, интегрирани и многосекторни социални и здравни услуги на хора с увреждания, зависими лица и семействата им. Техните нагласи и потребности ще бъдат идентифицирани предварително. Сред дейностите, които ще бъдат изпълнявани, са подобряване на достъпа до заетост на хората с увреждания и мотивиране на лицата, полагащи грижи за зависими членове на семейства, чрез предоставяне на актуална информация относно търсенето на пазара на труда. Повишаване квалификацията на лица от целевите групи по проекта, придобиване на знания и умения, необходими за заемане на свободни работни места и за запазване на заетостта, също е цел на проекта. В него ще бъдат включени 60 лица - 25 деца, включително с увреждания, и техните родители, както и 10 лица с увреждания и семействата им.

Проектът е стартирал на 1.01.2020 г. и ще продължи до 1.01.2022 г.

 

Областен Информационен Център – Варна

тел.: 052/ 820 911, 052/ 820 955, e-mail: oic.varna@eufunds.bg

адрес: пл. „Св.Св. Кирил и Методий“ 2 /Козирката/

web: www.eufunds.bg, www.varna.bg

група във FB: Областен информационен център - Варна