Започва изпълнението на поредния проект към Стратегията за ВОМР на МИГ Завет - Кубрат

Одобреният проект „Закупуване на линия за рязане, цепене и пакетиране на дърва за огрев” е на общинското предприятие „Кубратска гора” ЕООД.

Общата стойност на проекта възлиза на 202 873,12 лева. Безвъзмездната финансова помощ от МИГ-а е в размер на 68 368,24 лева, а останалата част е съфинансиране от бенефициента.

Проектът е по процедура BG06RDNP001-19.196 Мярка 8.6. „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти” от Стратегията за водено от общностите местно развитие (СВОМР) на МИГ-а, в рамките на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Инвестицията е насочена към подобряване на производствената дейност на предприятието и засилване на пазарния му потенциал чрез предлагане на продукти в по-завършен вид и с по-високо качество. За целта ще бъде закупена линия за рязане, цепене и пакетиране на дърва за огрев и телескопичен товарач. Предвижда се създаването на три нови работни места.

Всички дейности ще се изпълнят за период от 36 месеца.

Областен информационен център - Разград е част от мрежата от 27 Областни информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) в България.