МИГ Завет - Кубрат подкрепя подобряването на условията за провеждане на културни събития на своята територия

След подписване на тристранен договор между Община Завет, ДФ „Земеделие” и Местна инициативна група (МИГ) Завет – Кубрат, стартира проект „Доставка и монтаж на столове за зрителната зала на Народно читалище „Саморазвитие 1902” град Завет”.

Проектът е в изпълнение на Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ-а. Неговата стойност е 22 357 лева без ДДС, изцяло безвъзмездна финансова помощ.

Процедура BG06RDNP001-19.030 „МИГ Завет - Кубрат Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” е насочена към изпълнението на Приоритет 2 от Стратегията за ВОМР: „Повишаване качеството на живот на територията, развитие и активизиране на местните човешки, природни, материални и културни ресурси”.

Целта на проекта е запазване на духовния и културен живот в общината. В дейностите са включени доставка и монтаж на оборудване на зрителната зала на Читалището в общинския център. Чрез доставените столове и обзавеждане ще се създаде необходимото удобство на жителите на град Завет, както и на общината при провеждане на културни мероприятия и събрания.

Областен информационен център - Разград е част от мрежата от 27 Областни информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) в България.