Символична „първа копка” даде начало на строителството на социални жилища в Разград

Направиха я заедно заместник-кметът Добрин Добрев и областният управител Гюнай Хюсмен. Така стартираха строителните дейности по проект BG16RFOP001-1.023-0003-C01 „Изграждане на социални жилища за настаняване на малцинствени и социално слаби групи в кв. „Орел”, отговарящи на съвременните хигиенни изисквания”. Той е финансиран от Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., в рамките на Инвестиционната програма за устойчиво и интегрирано градско развитие на община Разград.

Проектът предвижда изграждане на 4 триетажни многофамилни жилищни сгради, които ще бъдат оборудвани и обзаведени за осигуряване на нормални условия на живот. Всяка сграда ще разполага с по 12 жилища, като на всеки етаж типовете апартаменти ще са: жилище за двама; за трима; за четирима и жилище за четирима +1. Общо за четирите сгради броят на социалните жилища е 48.

Предвидени са обособяване на паркоместа, изграждане на детска площадка и място за отдих.

Целта на бенефициента е осигуряване на подслон и нормални условия за живот на необлагодетелствани групи от населението, които не могат да си позволят собствен дом и/или жилище под наем на пазарни цени, и които на практика нямат друга алтернатива, тъй като не съществува предлагане на жилища за такъв вид ползватели.

Бюджетът на проекта е 2 421 999.99 лева, които са изцяло безвъзмездна финансова помощ за бенефициента – Община Разград.

Продължителността на проектните дейности е 30 месеца, като се очаква те да приключат в началото на април догодина.

В събитието участваха още председателят на Общински съвет - Разград Стоян Ненчев, замeстник - областните управители Нурие Црънгалова и Евгени Драганов, заместник -кметовете Мирослав Грънчаров и Полина Иванова, общински съветници и служители, ръководителят на проекта арх. Илин Солаков, управителят на ОИЦ - Разград Юлиян Данаилов, представители на изпълнителя и на строителния надзор, граждани и медии.

Областен информационен център - Разград е част от мрежата от 27 Областни информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) в България.