Исперихска фирма подновява производственото си оборудване по европроект

Фирма „Миланов - Г” ЕООД започна изпълнението на проект „Закупуване на нова техника” по процедура BG16RFOP002-2.057 „МИГ Исперих ОПИК 1 Капацитет за растеж на МСП”, финансиран от многофондовата стратегия за Водено от общностите местно развитие (ВОМР) на Местна инициативна група Исперих.

Основната дейност, която осъществява фирмата е свързана с производство на връхни палта. Производствената ѝ база се намира в село Малко Йонково, община Исперих.

За подобряване на конкурентоспособността на компанията, по проекта се предвижда закупуване на ново производствено оборудване - специализирана автоматизирана линия за производство на висококачествени палта. С новата линия ще бъдат автоматизирани много от операциите, които се извършват ръчно сега.

След реализацията на проекта ще бъдат повишени технологичното ниво и конкурентоспособността на предприятието.

Общата стойност на проекта е 390 007 лева, от които безвъзмездната финансова помощ е 351 006.30 лева, а 39 000.70 лева са собствено участие на бенефициента.

Проектните дейности ще продължат 12 месеца и се очаква да приключат през юли догодина.

 

Областен информационен център - Разград е част от мрежата от 27 Областни информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) в България.