Магистрати и съдебни служители в Разград ще се обучават онлайн за работа с Единната информационна система на съдилищата

В рамките на два дни – 3 и 4 август, магистрати и съдебни служители от Окръжен и Районен съд в Разград ще се включат в онлайн обучение за работа с Единната информационна система на съдилищата (ЕИСС). Тя е създадена по проект BG05SFOP001- 3.001-0001-C01 „Създаване на модел за оптимизация на съдебната карта на българските съдилища и прокуратури и разработване на Единна информационна система на съдилищата”, финансиран от Оперативна програма „Добро управление 2014-2020 г.

Разработчикът на програмата „Информационно обслужване” ще представи новия софтуерен продукт, който ще замени действащите деловодни системи и ще сложи началото на електронното правосъдие и електронно обработване на делата не само в Разградска област, а и в над 150 съдилища в цялата страна.

Електронните услуги, които ще бъдат предоставяни чрез ЕИСС са: достъп до електронното съдържание на дело; подаване на документи, иницииращи образуване на първоинстанционно производство в електронен вид; подаване на документи по конкретни дела; подаване на документи, несвързани с дело; получаване на съобщения, призовки, уведомителни документи; подаване на молби за издаване на удостоверения; електронно производство по чл. 410 от ГПК.

ЕИСС може да се интегрира в бъдеще и със системи, които предстои да бъдат създадени и внедрени в съдебната и държавната администрация.

На 6 и 7 август ЕИСС ще бъде внедрена в Окръжен съд и Районен съд Разград, на 13 и 14 август в Районен съд Исперих, а на 17 и 18 август – в Районен съд Кубрат.

Областен информационен център - Разград е част от мрежата от 27 Областни информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) в България.