Фирми от Лудогорието продължават да получават безвъзмездна подкрепа за преодоляване на последствията от пандемията с Covid-19

Фирми от Разградска област продължават да получават помощ по процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията Covid-19”, съфинансирана от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г.

Към края на месец юли 2020 г. договорите са 45, с обща стойност на безвъзмездната финансова помощ за над 400 000 лева, а индивидуалните бюджети на одобрените проекти са между 3 000 и 10 000 лева.

Получателите са представители на широк спектър икономически дейности – фармацевтика за ветеринарната медицина, шивашко, мебелно, сладкарско производство, хранително-вкусова промишленост, строителство, транспорт, търговия, печатни издания и предоставяне на различни видове услуги. Сред тях има и бенефециенти на средства от европрограмите.

Процедурата беше активирана през месец май, а крайният срок за подаване на проектни предложения бе до 15 юни. Целта ѝ е осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията Covid-19. Очакваните резултати се изразяват в постигане на положителен ефект и стабилност на работните места. В резултат от изпълнението на проектите се очаква предприятията, получили подкрепа, да продължат дейността си поне 3 месеца след приключване на проекта.

Оценката на подадените проектни предложения продължава и се очаква да бъдат финансирани и следващи подали заявления за подкрепа кандидати.

Областен информационен център - Разград е част от мрежата от 27 Областни информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) в България.