Покана за информационни срещи на МИГ Завет-Кубрат по подмярка 4.2 от Стратегията за ВОМР

Във връзка с текущия прием на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура № BG06RDNP001–19.385 МИГ Завет-Кубрат, подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти” от Стратегията за ВОМР на МИГ Завет - Кубрат, на 10 и 11 август 2020 година ще бъдат проведени три  информационни срещи, както следва:

  • На 10.08.2020 г. (понеделник), от 10:00 ч. в село Божурово, община Кубрат, в Народно читалище „Божур – 1922”;
  • На 10.08.2020 г. (понеделник), от 14:00 ч. в село Юпер, община Кубрат, в сградата на кметството;
  • На 11.08.2020 г. (вторник), от 10:00 ч. в село Прелез, община Завет, в Народно читалище „Христо Ботев - 1913”.

Поканени са всички заинтересовани страни и потенциални бенефициенти на територията на МИГ „Завет-Кубрат” - земеделски производители, признати групи и организации на производители на земеделски продукти и преработвателни предприятия.

 

Областен информационен център - Разград е част от мрежата от 27 Областни информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) в България.