ИЗБРАХА ФИРМА ИЗПЪЛНИТЕЛ ПО ПРОЕКТА ЗА РЕКОНСТРУКЦИЯ НА КУЛТУРНИЯ ДОМ ВЪВ ВЪЛЧИ ДОЛ

След провеждане на обществена поръчка за избор на фирма изпълнител предстои сключване на договор за ремонтни дейности на Културния дом във Вълчи дол. Те ще бъдат извършени по проекта BG06RDNP001-7.008-0001-C01 „Реконструкция на културен дом, гр. Вълчи дол с изпълнение на мерки за енергийна ефективност“. Финансирането е осигурено от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“. Общият бюджет на проекта е 494 252, 90 лв. Бенефициент е Община Вълчи дол.

С европейските средства ще бъде направена реконструкция на покривите и фасадите на сградата на Културния дом в града. Предвидена е подмяна на улуци и водосточни тръби. Сред дейностите е обследване за енергийна ефективност и сертифициране, като целта е да се установи нивото на потребление на енергия, да се определят специфичните възможности за намаляването му и да се препоръчат мерки за повишаване на енергийната ефективност.

Модернизацията ще подобри качеството на средата и цялостния облик на Вълчи дол, с което общината ще стане привлекателно място за живеене и задържане на младите хора. Сред целите на проекта е и улесняване на достъпа до предоставяните обществени услуги и създаване на нови. От подобренията ще се възползват над 9000 жители на общината, както и гостите на Вълчи дол.Проектът е стартирал на 28.11.2019 г. и ще продължи до 28.11.2022 г.


Областен Информационен Център – Варна: тел.: 052/ 820 911, 052/ 820 955; e-mail: oic.varna@eufunds.bg; адрес: пл. „Св.Св. Кирил и Методий“ 2 /Козирката/; web: www.eufunds.bg, www.varna.bg; група във FB: Областен информационен център - Варна