МИГ „ВЪЗХОД“ ОТЧИТА ПОСТИГНАТОТО В ЕДНОДНЕВНА КОНФЕРЕНЦИЯ

Местна инициативна група „Възход - Ветрино, Вълчи дол, Провадия“ организира еднодневна конференция, която ще се проведе от 10:00 часа на 24 септември 2020 г. в зрителната зала на Културно-информационния център във Ветрино. В програмата е включено представяне на напредъка в изпълнението на одобрената Стратегия за Водено от общностите местно развитие на местната инициативна група, която се прилага през програмния период 2014-2020 г.

По време на събитието ще бъдат изнесени резултатите от извършените мониторинг и оценка на Стратегията за ВОМР на сдружението за 2018 и 2019 г. Ще бъдат обявени и покани по мерките с цел финансиране на проекти на общините Ветрино, Вълчи дол и Провадия, на представители на местния бизнес и нестопанския сектор.

Покана за участие в конференцията е отправена към жителите, представителите на местната власт, образованието, културата, неправителствения сектор и бизнеса на територията на трите общини.

Стратегията за Водено от общностите местно развитие за територията на Ветрино, Вълчи дол и Провадия се изпълнява от МИГ „Възход – Ветрино, Вълчи дол, Провадия“ по споразумение за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.


Областен Информационен Център – Варна: тел.: 052/ 820 911, 052/ 820 955; e-mail: oic.varna@eufunds.bg; адрес: пл. „Св.Св. Кирил и Методий“ 2 /Козирката/; web: www.eufunds.bg, www.varna.bg; група във FB: Областен информационен център - Варна