Община Кубрат финализира ремонта на два общински пътя по европроект

Лудогорската Община Кубрат, бенефициент по проект „Рехабилитация на път RSE2170 /III–2102, Борисово – Юпер/ Черешово – граница общ. (Сливо поле – Кубрат) – Сеслав - /II–23/ и път RAZ3061 /II–23, Беловец – Кубрат/ Горичево – Божурово/ III–2102/ на територията на община Кубрат”, приключи неговото изпълнение.

Той се финансира по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от Програмата за развитие на селските райони 2014 - 2020 г.

Общата стойност на инвестицията е 5 698 252,02 лева без ДДС, от които 4 818 295,33 лева са европейско финансиране, 850 287,41 лева - национално съфинансиране и 29 669,28 лева- собствено участие на Общината.

Общата дължина на рехабилитираните участъците е 15,40 км, като 7,97 км са от път RSE2170 а 7,43 км от път RAZ3061.

С инвестицията е постигната основната цел на проекта - възстановяване и подобряване на транспортно-експлоатационните качества, носимоспособността на настилката и пътното тяло, осигурени са условия за безопасност на движението и комфорт на пътуващите по двата общински пътя.

Областен информационен център - Разград е част от мрежата от 27 Областни информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) в България.