ПО ПРОЕКТ ОБНОВЯВАТ ДЕТСКА ГРАДИНА В СУВОРОВО

Детска градина „Буратино“ в Суворово ще бъде изцяло ремонтирана по европроект. Финансирането в размер на 940 803 лв. е осигурено от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“.

С европейските средства ще бъде извършен основен ремонт на сградата на детската градина, ще бъдат закупени и доставени обзавеждане и оборудване. Предстои избор на фирма изпълнител, след което ще започне работа по обновяване на забавачницата. Срокът за изпълнението на проекта е 36 месеца.

Със средства от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС), които допълват успешно тези от ЕСИФ, започва изпълнението и на два проекта в селата Изгрев и Левски, Община Суворово. Там ще бъдат изградени зони за отдих и забавление.


Областен Информационен Център – Варна: тел.: 052/ 820 911, 052/ 820 955, e-mail: oic.varna@eufunds.bg; адрес: пл. „Св.Св. Кирил и Методий“ 2 /Козирката/; web: www.eufunds.bg, www.varna.bg; група във FB: Областен информационен център - Варна