САНИРАТ ОСЕМ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ ВЪВ ВАРНА С ФИНАНСИРАНЕ ОТ ОПРР

В осем многофамилни жилищни сгради във Варна ще бъдат въведени мерки за енергийна ефективност, за да се достигане най-малко клас на енергопотребление „С“ по проекта „Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Варна“. Финансирането в размер на 1 211 936, 72 лв. е осигурено от ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. Бенефициент е Община Варна.

Обектите на интервенция са избрани след провеждане на информационна кампания и процедура за оценка и приоритизиране на заявления за интерес и финансова помощ от Сдружения на собствениците, регистрирани в гр. Варна. Осемте сгради се намират в зона за въздействие с публични функции с висока обществена значимост от Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на Варна. Реализирането на проекта ще приведе сградите в съответствие със задължителните предписанията на енергийните обследвания и част „Конструктивна“ на техническите паспорти и ще подобри архитектурния облик на съответните жилищни райони.

Изпълнението на проекта ще доведе до по-висока енергийна ефективност и ще допринесе пряко за намаляване на крайното енергийно потребление в жилищните сгради, ще подобри достъпа до тях на хората с увреждания и косвено ще допринесе за намаляване на емисиите на парникови газове в атмосферата.

Проектът е стартирал на 28.09.2020 г. и ще продължи до 28.03.2023 г.


Областен Информационен Център – Варна: тел.: 052/ 820 911, 052/ 820 955, e-mail: oic.varna@eufunds.bg;  адрес: пл. „Св.Св. Кирил и Методий“ 2 /Козирката/; web: www.eufunds.bg, www.varna.bg; група във FB: Областен информационен център - Варна