В Лозница започва проект за производство на пчеларски инвентар

„Апитех” ЕООД гр. Игнатиево стартира изпълнението на проект „Закупуване на оборудване за производство на пчеларски инвентар и други изделия от дърво” по подмярка 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности” от ПРСР 2014-2020 г.

Общата стойност на инвестицията е 513 190 лева, от която безвъзмездната финансова помощ е 256 595 лева. Проектните дейности следва да бъдат осъществени за 24 месеца, до месец септември 2022 г. Инвестицията ще се извърши в гр. Лозница, област Разград.

Бенефициентът е предприятие, работещо в областта на производството на пчелни кошери и пчеларски инвентар. До настоящия момент фирмата е извършвала дейност в дърводелски цех под наем в гр. Игнатиево, община Аксаково. Възможността фирмата да придобие собствено производствено оборудване, позиционирано в сграда под наем, която в последствие да закупи от Община Лозница, ще позволи на предприятието да стане независимо от външни фактори и да реализира заложената производствена програма. Планираните за производство изделия са трикорпусни пчелни кошери, магазинни рамки и плодникови рамки.

Инвестициите по проекта са насочени към закупуване и монтиране на специализирани машини и оборудване, необходими за производствената дейност на бенефициента.

С цел опазване на околната среда ще бъде доставена и монтирана система за оползотворяване на дървесните отпадъци от производството, с помощта на която ще се произвежда необходимата топлина за сушенето на дървесната суровина.

Областен информационен център - Разград е част от мрежата от 27 Областни информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) в България.