Община Разград удължава с шест месеца предоставяните здравно-социални услуги по европроект

Община Разград сключи допълнително споразумение към договора на проект „Създаване на звено за патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Домашен социален патронаж гр. Разград” по процедура „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 4”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014–2020 г.

Целта на проекта е удължаване предоставянето на патронажна грижа на хората от целевите групи с допълнителен период от 6 месеца, с което ще се отговори на нуждите от предоставяне на услуги в домашна среда за възрастни хора и лица с увреждания,

Допълнителните средства по проекта са 141 734.88 лева, които са изцяло безвъзмездна финансова помощ.

Предвидените проектни дейности са: предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги за нуждаещи се лица с увреждания и възрастни хора; предоставяне на психологическа подкрепа; консултиране; обучение и супервизия на персонала; информация и комуникация по проекта.

Допустимите целеви групи са възрастни хора на възраст над 65 години с ограничения или в невъзможност за самообслужване, както и лица с увреждания и техните семейства.

Всеки от целевата група ще може да получава здравно-социални услуги до 2 часа на ден, до 9 април 2021 г.

В община Разград ползватели на тези услуги са 129 граждани от 9 населени места - в областния град и в селата Раковски, Липник, Дряновец, Гецово, Благоево, Топчии, Побит камък и Осенец.

 

Областен информационен център - Разград е част от мрежата от 27 Областни информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) в България.