МИГ Исперих приема проектни предложения за подобряване на културното наследство и околната среда

Местна инициативна група (МИГ) Исперих кани желаещите да представят проектни предложения по процедура за подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ BG06RDNP001-19.415 Мярка 21: „Исперих - отворени пространства, привлекателна жизнена среда, съхранено наследство, култура, природа” от Стратегията за Водено от общностите местно развитие (ВОМР), финансирана от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Допустими кандидати по процедурата са:

  1. Юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел;
  2. Читалища, регистрирани по Закона за народните читалища;
  3. НПО, включително МИГ Исперих.

Допустимите дейности са по тематичните области:

1. Съхранение и валоризация на културното и природно наследство: проучване, съхранение и/или възраждане, популяризиране на местната култура и културна идентичност на местните общности, бит, кулинария, история, традиции, вкл. и музика и изобразително изкуство, занаяти, обичаи и ритуали, неписана традиция; популяризиране, опазване и валоризиране на природното наследство и местата по Натура 2000 и др.

2. Околна среда: проекти, насърчаващи опазване на околната среда и биоразнообразието; повишаване на ресурсната ефективност и смекчаване на последиците от изменение на климата и приспособяване към тях; управление на отпадъците, нулеви отпадъци, почистване от ТБО и др.

3. Граждански инициативи за решаване на проблеми на отделни социални групи или на населените места: мобилизиране на гражданите за облагородяване и поддържане на населените места, вкл. и изпълнението на малки благоустройствени мероприятия, в почистването и озеленяването на прилежащите им пространства, както и в опазване на изграденото с тяхно участие; облагородяване и опазване на селския пейзаж и природни елементи извън населените места и др.

4. По мярката ще бъдат финансирани проекти, които включват една или повече от изброените по-долу допустими дейности, ако допринасят за целите на мярката и са в обхвата на изброените по-горе тематични области: клубове, кръжоци, школи, групи по интереси и партньорски мрежи; временни и постоянни тематични изложби; подготовка и провеждане на местни празници и събития – концерти, представления, състезания, конкурси, събори, панаири, фестивали, хепънинги и др.; производство на филми, видео клипове или мултимедийни възстановки; създаване и поддържане на интернет сайтове или приложения; обучения, информационни срещи и демонстрации и др.

По мярката ще се финансират индивидуални проекти и пакетни микропроекти.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ е 140 000 лева.

Минимален размер на общите допустими разходи за един проект - 5 000 лева.

Максимален размер на общите допустими разходи за един проект - 15 000 лева.

За проекти по Схемата за пакетни микропроекти:

Минимален размер на общите допустими разходи за един пакетен проект - 10 000 лева.

Макс. размер на общите допустими разходи за един пакетен проект - 20 000 лева.

Размерът на допустимите разходи за микропроектите, които са част от пакетния проект е от 500 лева до 5 000 лева.

Интензитетът на помощта е:

• 100% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи за проекта, когато получател е публично лице, читалище или юридическо лице с нестопанска цел и проектът не генерира приходи.

• 70% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи за проекта, когато получател е публично лице и проектът генерира приходи.

Настоящата процедура за подбор на проекти е с три крайни срока за подаване на проектни предложения, както следва:

Първи краен срок за подаване на проектни предложения: 30.11.2020 г. до 16.30 часа.

Втори краен срок за подаване на проектни предложения: 07.03.2021 г. до 16.30 часа.

Трети краен срок за подаване на проектни предложения: 31.05.2021 г. до 16.30 часа.

Лица за контакт: Емилия Германова, изп. директор

                              Гинка Георгиева, експерт по прилагане на СВОМР.

Подробна информация и документите за кандидатстване са достъпни:

  • в ИСУН на интернет адрес https://eumis2020.government.bg
  • на електронната страница на МИГ – Исперих  http://www.leaderisperih.eu/wp/
  • в офиса на МИГ Исперих на адрес: гр. Исперих, ул. „Васил Левски“ № 99.
  • телефон за контакт: 08431 46-51; e-mail: migisperih@abv.bg

Проектните предложения по настоящата процедура се подават изцяло по електронен път в рамките на срока, определен в обявата и в процедурата за прием на проектни предложения, с използване на Квалифициран електронен подпис /КЕП/, като се използва Информационна система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България - ИСУН 2020 https://eumis2020.government.bg

 

Областен информационен център - Разград е част от мрежата от 27 Областни информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) в България.