По европроект подобриха социалната инфраструктура в община Исперих

Приключи успешно проект „Обзавеждане и оборудване на съществуващ Дневен център за деца с увреждания в гр. Исперих и обособяване на детска и спортна площадка в прилежащото дворно пространство”, с бенефициент  Община Исперих. Общият бюджет на проекта е 99 987 лева, 100% БФП от Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г.

След изпълнението на проектните дейности е изградена зала за сензорна стимулация с необходимото специализирано оборудване, чрез която се повишава ефективността на предоставяните услуги за рехабилитация и интеграция на деца и младежи с увреждания. Доставено е оборудване на Зала за рехабилитация, Логопедичен кабинет, Дневна за деца и Дневна за младежи, Кабинет на психолог и Кабинет на терапевт.

Изградени са две специализирани площадки за деца и младежи, като на едната са разположени  детски съоръжения, предназначени за деца с физически увреждания, а на другата има фитнес уреди, които могат да се използват от деца и младежи с друг тип увреждания.

Подобрената материална база разширява спектъра на предоставяните социални услуги в ДЦДУ, задоволяващи индивидуалните потребности на ползвателите и обезпечаващи техните възможности за справяне с трудности, свързани с тяхната реинтеграция.

Областен информационен център - Разград е част от мрежата от 27 Областни информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) в България.