Модернизираха птицеферма в Разградско с европроект

Бенефициентът „Марвас 90 – Френкеви и сие” ЕООД гр. Разград успешно приключи проект „Модернизация на птицеферма” по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства” на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. Общият бюджет на инвестицията е 1 955 825 лева, от които безвъзмездната финансова помощ по програмата е 977 423 лева, а собственото участие на бенефициента – 978 402 лева.

Фирмата е специализирана в производството на яйца и птици (стокови носачки). Разполага с птицеферма в село Киченица, община Разград, със 7 производствени халета, разпределени в 2 центъра, съвременно оборудвани, съобразно двете основни дейности на дружеството.

По проекта е доставено технологично оборудване за отглеждане на подрастващи стокови носачки с капацитет 38 720 броя. Изградено е силозно складово стопанство, състоящо се от авторазтоварище с електронна автомобилна везна, приемна шахта и два броя силози с плоско дъно с общ обем 2 278 м³. Изградена и оборудвана е фуражна кухня, състояща се от чистачно отделение с една чистачна машина, четири оперативни клетки с конусно дъно за изходни суровини, два броя силози за готовата продукция и помещение за електротабла и термоконтрол. За контрол и гарантиране качеството на фуража и фуражното зърно е закупено  специализирано лабораторно оборудване – автоматичен пробовземач и експресен инфрачервен анализатор.

Като резултат е повишена конкурентоспособността и са оптимизирани производствените процеси в дружеството.

Областен информационен център - Разград е част от мрежата от 27 Областни информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) в България.