ОИЦ-ВАРНА ПРЕДСТАВИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ НА МСП НА ОНЛАЙН СРЕЩА

Областният информационен център-Варна представи възможности за подкрепа на МСП в малките общини в рамките на онлайн събитието „Възможности за МСП за навлизане на международните пазари“. Срещата, организирана от Регионалната агенция за предприемачество и иновации-Варна по проекта INTRA, се проведе чрез платформата Zoom. В нея се включиха представители на бизнеса, неправителствени организации и потенциални бенефициенти.

По време на събитието управителят на ОИЦ-Варна д-р Виктория Николова представи процедури по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. и ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. на местните инициативни групи „Аврен-Белослав“, „Девня-Аксаково“ и „Долни чифлик и Бяла“. Тя запозна аудиторията с условията за кандидатстване по всяка процедура.

Малките и средни предприятия на територията на МИГ „Аврен-Белослав“ ще имат възможност да подават проектни предложения към местната инициативна група по процедурите по ОПИК: „Подобряване на производствения капацитет в МСП“, „Достъп до финансиране в подкрепа на предприемачеството“, „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“ и „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“. Очаква се четирите процедури да стартират скоро, а приемът да продължи до 31.12.2020 г. Местните администрации на Аврен и Белослав и работодателите в двете общини могат да кандидатстват към МИГ „Аврен-Белослав“ до 30.11.2020 г. по мярката „Достъп до заетост за търсещите работа и неактивните лица, трайно безработни и лица, отдалечени от пазара на труда чрез местни инициативи за заетост“ по ОПРЧР.

Малки и средни фирми на територията на МИГ „Девня-Аксаково“ имат възможност да подадат проектни предложения към местната инициативна група по процедурата по ОПИК „Подкрепа на предприемачеството“. Крайният срок е 30.12.2020 г.

Отворена за прием е процедурата на МИГ „Долни чифлик и Бяла“ „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ по ОПИК. Проектни предложения могат да се подават до 30.12.2020 г.

Д-р Николова запозна участниците в онлайн срещата и с очакваните процедури по ОПИК, свързани с подпомагане на малки и средни предприятия на национално ниво за преодоляване на последствията от пандемията: „Адаптиране на дейността на МСП в контекста на COVID-19“ и „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.


Областен Информационен Център – Варна: тел.: 052/ 820 911, 052/ 820 955, e-mail: oic.varna@eufunds.bg;  адрес: пл. „Св.Св. Кирил и Методий“ 2 /Козирката/; web: www.eufunds.bg, www.varna.bg; група във FB: Областен информационен център - Варна