МИГ „АВРЕН – БЕЛОСЛАВ“ ОБЯВИ ПРИЕМ ПО ПРОЦЕДУРА „ПОДКРЕПА ЗА ВНЕДРЯВАНЕ НА ИНОВАЦИИ В ПРЕДПРИЯТИЯТА“

Местна инициативна група „Аврен - Белослав“ обяви прием на проектни предложения по процедура „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“, финансирана от ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. Общият й бюджет е 148 166 лв.

Целта на процедурата е насърчаване на въвеждането на иновации, повишаване иновационната дейност на предприятията и развитие и стимулиране на предприемачество и заетост на МСП на територията на местната инициативна група.

Допустими кандидати са малки и средни предприятия, които функционират на територията на МИГ „Аврен – Белослав“, с минимум три приключени финансови години и реализирани нетни приходи от продажби в зависимост от категорията на предприятието-кандидат - поне 750 000 лв. за малки предприятия и 3 000 000 лв. за средни.

По процедурата ще се финансират дейности за придобиване на ново оборудване, необходимо за внедряване в производството на иновативната продуктова или производствена иновация; придобиване на права по интелектуална собственост върху иновациите, които ще бъдат подкрепяни по процедурата; 
придобиване/разработване на специализиран софтуер, необходим за внедряването на иновативната продуктова или производствена иновация.

Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ за един проект е 88 012, 35 лв., а максималният – 148 166 лв.

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 31.12.2020 г.


Областен Информационен Център – Варна: тел.: 052/ 820 911, 052/ 820 955, e-mail: oic.varna@eufunds.bg;  адрес: пл. „Св.Св. Кирил и Методий“ 2 /Козирката/; web: www.eufunds.bg, www.varna.bg; група във FB: Областен информационен център - Варна