ПО ПРОЕКТ РЕКУЛТИВИРАТ ДЕПОТО ЗА ОТПАДЪЦИ ВЪВ ВЕТРИНО

С церемония по първа копка бе даден старт на строително-монтажните дейности за техническа рекултивация на депото за неопасни отпадъци в Община Ветрино, разположено на площ от 5,63 хектара. Те ще се извършат по проекта BG16M1OP002-2.010-0016 „Рекултивация на депо за ТБО в ПИ номер 10865.86.30, м.”Пътеките”, село Ветрино, община Ветрино, област Варна“. Финансирането е осигурено от ОП „Околна среда“ 2014-2020 г. Общата стойност на проекта е 3 860 470, 08 лв. Бенефициент е Община Ветрино.

Депото за неопасни отпадъци в местността Пътеките - село Ветрино, е създадено през 1965 г. Експлоатацията му е преустановена, тъй като не отговаря на нормативните изисквания за такъв вид съоръжение. В рамките на проекта сметището ще бъде закрито и ще се извърши техническа рекултивация на замърсените площи. След този етап ще бъде направена биологична рекултивация. Теренът ще бъде затревен.

С изпълнението на проекта ще се елиминират рисковете за околната среда и човешкото здраве, произтичащи от замърсяването на територията на депото и извън него, ще се предотврати нерегламентираното изхвърляне на отпадъци. В резултат на рекултивирането и закриването на старото общинско сметище ще намалее негативното въздействие върху компонентите на околната среда - почви, атмосферен въздух, повърхностни и подземни води.

Проектът е стартирал на 29.05.2020 г. и ще продължи до 29.04.2022 г.


Областен Информационен Център – Варна: тел.: 052/ 820 911, 052/ 820 955, e-mail: oic.varna@eufunds.bg;  адрес: пл. „Св.Св. Кирил и Методий“ 2 /Козирката/; web: www.eufunds.bg, www.varna.bg; група във FB: Областен информационен център - Варна