Покана за откриване на обект по европроект

Община Разград, бенефициент по проект BG16RFOP001-1.023-0004-C01 „Основен ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сграда общинска собственост и изграждане на Център за работа с деца на улицата”, финансиран от Оперативна програма Региони в растеж  2014 - 2020 г., ще проведе в петък, 15 януари 2021 г. от 14:00 часа, в Центъра за работа с деца на улицата (бивш Дом за медико-социални грижи за деца в ж.к. „Орел”), гр. Разград, официална церемония „Откриване на обект”.

Събитието има за цел да представи резултатите от изпълнените проектни дейности и цялостното обновяване и ремонт на втория етаж на съществуващата сграда и създадените подходящи условия за пребазирането и по-качествено предоставяне на социалната услуга в общността – Център за работа с деца на улицата.

Проектът се реализира в периода 2 август 2018 г. – 2 февруари 2021 г. и е с бюджет 989 999,98 лева. В рамките на този финансов ресурс бе извършено проектиране на сградата, изпълнени са строително-монтажни дейности, авторски и строителен надзор, доставка на оборудване, обзавеждане и др.

Основната цел на проекта е изграждането на съвременна, подходяща и ефективна социална инфраструктура в община Разград, която да осигури благоприятна среда за предоставянето на качествена услуга в общността и да допринесе за развитието на общинската социална политика.

Областен информационен център - Разград е част от мрежата от 27 Областни информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) в България.