УДЪЛЖАВАТ СРОКА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПАТРОНАЖНИ ГРИЖИ В ДОЛНИ ЧИФЛИК

След подписване на допълнително споразумение, с 6 месеца се удължава срокът за предоставяне на патронажни грижи в Община Долни чифлик, считано от 2.01.2021 г. до 2.07.2021 г., а бюджетът на договора е увеличен с 57 133, 44 лв. Услугите ще бъдат предоставяни по проект BG05M9OP001-2.103-0097 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Долни чифлик“. Той се финансира от ОП “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. по процедура „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания - Компонент 4”.

От проекта ще бъдат обхванати 52 лица - възрастни хора над 65 г. с ограничения или невъзможност за самообслужване и хора с увреждания и техните семейства. Услугите по патронажна грижа ще продължат да се ползват от потребителите без заплащане на такса. За тях ще полага грижи екип от специалисти - домашни санитари, медицинска сестра, социален работник, диспечер, шофьор, експерт „психо-социална подкрепа“/супервайзор.

Основната цел на проекта е подобряване качеството на живот и възможностите за социално включване на възрастните и хората с увреждания в Община Долни чифлик. Той включва мрежа от почасови услуги в домашна среда и изграждане на капацитет за предоставянето им.


Областен Информационен Център – Варна: тел.: 052/ 820 911, 052/ 820 955, e-mail: oic.varna@eufunds.bg;  адрес: пл. „Св.Св. Кирил и Методий“ 2 /Козирката/; web: www.eufunds.bg, www.varna.bg; група във FB: Областен информационен център - Варна