ПО ПРОЕКТ ИЗГРАЖДАТ НОВО УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ ВЪВ ВАРНЕНСКИ РАЙОН

Варна е сред двадесетте български общини, чиито проектни предложения са одобрени по процедурата за рехабилитация и модернизация на улично осветление, финансирана по програмата „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“ на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014–2020 г. Основната цел на процедурата е повишаване на енергийната ефективност, намаляване на разходите на общините за осветление и подобряване на условията на живот на населението. Общата стойност на класираните проектите е близо 9, 2 млн. евро, от които почти 8, 3 млн. евро представляват безвъзмездна финансова помощ, а останалите средства са собствен принос на общините.

Проектът на Община Варна „Рехабилитация, модернизация и изграждане на интелигентна система за управление и мониторинг на системата за външно изкуствено осветление в район „Младост“, кв.16, „Възраждане“ ІІІ м.р. и „Възраждане“ ІV м.р.“ е на обща стойност 1, 3 млн. лв. Безвъзмездната финансова помощ е в размер на 713 306 лв., а съфинансирането е 599 500 лв. 

Проектът предвижда ново осветление на улици, пътни и пешеходни подходи към жилищни входове, открити паркинги и междублокови пространства в район „Младост“, кв.16, „Възраждане“ ІІІ м.р. и „Възраждане“ ІV м.р. Предстои добавяне на липсващи или подмяна на амортизирани осветителни тела с нови светодиодни LED осветители с високо качество и повишен светлинен добив. Ще бъде внедрена модерна система за управление на уличното осветление, предстои изграждане и на автономна фотоволтаична система. Като резултат от изпълнението на проекта се очаква да се подобри нощното осветление на улиците и междублоковите пространства в района, както и да намалят разходите за поддръжка, консумативи и изразходвана електроенергия.


Областен Информационен Център – Варна: тел.: 052/ 820 911, 052/ 820 955, e-mail: oic.varna@eufunds.bg;  адрес: пл. „Св.Св. Кирил и Методий“ 2 /Козирката/; web: www.eufunds.bg, www.varna.bg; група във FB: Областен информационен център - Варна