ПО ПРОЕКТ ДИГИТАЛИЗИРАТ КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОТО НАСЛЕДСТВО НА ДОЛНИ ЧИФЛИК И БЯЛА

Местна инициативна група „Долни Чифлик и Бяла“ подписа първи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Мярка 1. „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2021 г. Финансираното проектно предложение „Разработване на иновативно компютърно приложение за дигитализация на културно-историческото наследство на територията на МИГ „Долни Чифлик и Бяла“ е с общ бюджет 361 713, 20 лева. Договорът е сключен с фирма „Софтуер Бизнес Модел“ ЕООД.

Проектът предвижда разработването на иновативно уеб-базирано компютърно приложение с маркетингов характер, което представя в дигитализиран аудио-визуален формат културно-историческото наследство на територията на Долни Чифлик и Бяла. Приложението е иновативно за националния пазар, тъй като позволява динамично изграждане на тематични маршрути, базирани на културно-историческо наследство и обекти на местния бизнес. То ще използва последните технологии за геопозициониране и динамично изграждане на индивидуализирани решения въз основа на гъвкава система от критерии, задавана от самите потребители. Иновацията предлага и възможност за бюджетиране на пътуванията, предлагайки оптимални маршрути и решения според финансовите възможности на всеки потребител.

Продължителността на проекта е 15 месеца.


Областен Информационен Център – Варна: тел.: 052/ 820 911, 052/ 820 955, e-mail: oic.varna@eufunds.bg;  адрес: пл. „Св.Св. Кирил и Методий“ 2 /Козирката/; web: www.eufunds.bg, www.varna.bg; група във FB: Областен информационен център - Варна