В Самуил разширяват пчелин с европейски средства

Малко стопанство – пчелин, с икономически размер в стандартен производствен обем (СПО) в границите от 2000 евро до 7999 евро получава подкрепа за изпълнението на проект по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства”.  

Общият бюджет е 29 337 лева (15 000 евро), изцяло безвъзмездна помощ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Получател на средствата  е земеделският производител Наргис  Ибраим от село Самуил, община Самуил. Кандидатът е изготвил бизнесплан, който доказва жизнеспособността на стопанството и увеличение на икономическия му размер с левовата равностойност на над 2000 евро, измерен в СПО.

В изпълнение на бизнесплана е увеличен броя на пчелните семейства. Закупено е оборудване за пчелина – 24 рамкова електрическа центрофуга, парна восъкотопилка, вана за разпечатване на пити.

Собственикът на стопанството е преминал курс на обучение и е получил пакет консултации по основните проблеми за опазване компонентите на околната среда в земеделието.

Създадени са условия за устойчиво развитие и растеж на малкото земеделско стопанство.

 

Областен информационен център - Разград е част от мрежата от 27 Областни информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) в България.