Продължават проекта за доставка на топъл обяд в община Разград

Във връзка с изтичането на срока за изпълнение на проект „Топъл обяд в условията на пандемията от Covid-19 в община Разград”, който е до 27 април 2021 г., в общинската администрация е получено уведомително писмо от Управляващия орган на програмата, въз основа на което местната управа предприема мерки за удължаване на проектните дейности до края на годината.

Обявена е обществена поръчка с предмет: „Услуги по предоставяне на храна за консумация на територията на Община Разград по проект „Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19”, с обхват приготвяне и доставка на топъл обяд под формата на кетъринг до дома на потребителя всеки работен ден от месеца.

Дейността следва да се извършва при спазване изискванията на Закона за храните и свързаните с него подзаконови нормативни актове и Закона за здравето.

Прогнозната максимална стойност на обществената поръчка е 125 000 лева без вкл. ДДС, като е предвидена опция:

  • за периода 28.04.2021 г. – 30.09.2021 г. – 75 000 лв. без ДДС, за които Възложителят предвижда да сключи договор.
  • опция за периода 01.10.2021 г. – 31.12.2021 г. – 50 000 лв. без ДДС. В случай, че се наложи да се доставя храна за посочения период, договорът ще бъде изменен съгласно опцията.

Общият брой представители на целевата група, за които се предвижда доставка е 300 граждани на територията на община Разград.

Крайният срок за подаване на документи е 11 април 2021 г., 23:59 часа, в Платформата на Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки” (ЦАИС ЕОП).

При изпълнение на обществената поръчка следва да се спазва Ръководството на бенефициента за изпълнение и управление на договори по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-5.001-3.1 „Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19” по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане.
 

Областен информационен център - Разград е част от мрежата от 27 Областни информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) в България.