ОИЦ-ВАРНА СЕ ВКЛЮЧИ В ЦЕРЕМОНИЯ ПО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ОБЕКТ ПО ОПОС В СУВОРОВО

Областният информационен център-Варна се включи в официална церемония за приключване на строително-монтажните дейности за техническа рекултивация на депото за боклук в Община Суворово. Те са извършени по проекта „Закриване и рекултивация на депо за битови отпадъци (сметище) в ПИ 70175.75.21, землище на гр.Суворово - етапно строителство”. Финансирането е осигурено от ОП „Околна среда“ 2014-2020 г. Общият бюджет на проекта е 796 711, 32 лв. Бенефициент е Община Суворово.

Целта му е да се постигне намаляване на негативното въздействие върху компонентите на околната среда – почва, атмосферен въздух, повърхностни и подземни води, както и понижаване на рисковете за човешкото здраве.

По проекта са рекултивирани 12 838 квадратни метра в землището на Суворово. От 1985 до 2016 година то е функционирало като сметище, след което е закрито. С европейските средства са изпълнени дейности по прибутване и уплътняване на натрупаните в депото отпадъци, изграждане на отводнителни канавки за предотвратяване постъпването на повърхностни (скатни) води в тялото на депото, полагане на пласт от земни маси с дебелина от един метър и изграждане на газоотвеждаща система с вертикални газоотвеждащи кладенци с прилежащи към тях лъчеви дренажни слоеве. Околните имоти също са почистени.

Предстои да се направи и биологична рекултивация на депото, след което теренът ще се превърне в пасище.

Проектът е стартирал на 9.05.2020 г. и ще продължи до 9.04.2022 г.


Областен Информационен Център – Варна: тел.: 052/ 820 911, 052/ 820 955, e-mail: oic.varna@eufunds.bg;  адрес: пл. „Св.Св. Кирил и Методий“ 2 /Козирката/; web: www.eufunds.bg, www.varna.bg; група във FB: Областен информационен център - Варна